Kairos of Ohio (AOCI)
(419) 303-2673
http://www.kairosohio.org